top of page

Direkte afregning med lejere

På generalforsamlingen i 2016 blev der besluttet, at alle ejer af parcelhuse, landbrugsbygninger m.m. skal lave aftale om direkte afregning med lejer over for vandværket. Det vil sige, at hvis lejer ikke betaler for forbruget af vandet, så kan vandværket opkrævet det skyldige beløb hos ejer af ejendommen. Inden vandværket kan sende en opkrævning til lejer, skal ejer udfylde og underskrive dokumentet vedr. direkte afregning med lejer.

 

Mange husejere udlejer deres ejendomme og lejligheder. men hvem skal vandregningen sendes til? Skal den sendes direkte til udlejer eller til lejer? Aftalen kan downloades her.

 

Hovedreglen er, at det er udlejer, der hæfter for lejerens gæld, hvis lejeren ikke har betalt. Det fremgår af regulativet i punkt 1, at ejeren i alle forhold er ansvarlig over for vandforsyningen.

 

Til dette knytter der sig et par undtagelser.

Udlejede parcelhuse, landbrugsbygninger m.m.

 

Lav aftale om direkte afregning

I kan aftale med enten ejeren af et parcelhus eller personen, der lejer huset, at vandregningen sendes direkte til lejeren.

 

Vi anbefaler, at I opkræver forudbetaling som a conto for vandforbruger, for at undgå eventuelle tab.

 

Er der tale om enfamiliehuse, landbrugsbygninger eller erhvervsejendomme bør I have en skriftlig aftale mellem ejer og lejer, hvor det fremgår, at I opkræver driftsbidraget hos lejer, men at ejer hæfter for regningen, hvis lejeren ikke betaler.

 

Udlejningsejendom med to eller flere lejemål

 

Alle ejendomme med to eller flere lejemål for eksempel andelsboligforeninger eller boligforeninger, der udlejer række- og kædehuse kan indgå en aftale om direkte afregning mellem lejer og vandværket. Det fastslår en bekendtgørelse herom. Men den stiller strenge krav til, hvornår det kan lade sig gøre.

 

For det første skal boligenhederne har egne stophaner, målere og stikledninger, så I kan lukke for vandet, hvis vandregningen ikke bliver betalt.

 

For det andet skal der være indgået en gyldig aftale i beboerforeningen, som skal være meddelt både vandværket og kommunen. Når I har noteret jer aftalen er I er forpligtet til at sende vandregningen opgjort efter individuelt vandforbrug til den enkelte lejer

 

Lejeren hæfter herefter for vandregningen.

 

Hvis lejeren flytter uden at betale sin vandregning, har den nye lejer krav på vand. Hvis I har lukket for vandet på grund af manglende betaling, skal I der straks åbne for vandet uden omkostninger for den nye lejer. Det vil sige, at I ikke kan opkræve et gebyr for at genåbne.

Aftale om direkte afregning med lejerne

PDF
bottom of page